Skip to main content

Організація освітнього процесу

Освітня діяльність Вінницького навчально-реабілітаційного центру «Гніздечко» з дітьми, які мають тяжкі порушення мовлення у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку, проводиться відповідно до  Законів України «Про освіту» (розділ ІV, стаття 33) постанови Кабінету міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», Положення про навчально-реабілітаційний центр, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 №221, Концепції Нової української школи, відповідно до  Типової освітньої програми для учнів 1-х класів з інтелектуальними порушеннями (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 №816), Типової освітньої програми для учнів 2-го класу з порушеннями інтелектуального розвитку (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 №917), з врахуванням Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р.Б. Шияна, сучасних досягнень  спеціальної педагогіки та психології щодо навчально-пізнавальних можливостей дітей з інтелектуальними порушеннями.

Зміст освітнього процесу з дітьми дошкільного віку  визначений Базовим компонентом дошкільної освіти, Законом України «Про дошкільну освіту» Концепцією розвитку закладу, комплексною програмою «Українське дошкілля».

Освітні програми окреслюють рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів  для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів, визначених Державними стандартами дошкільної та початкової освіти.

Провідним підходом у концепції Нової української школи та в дошкільній освіті є компетентнісний підхід, спрямований на оновлення змісту освіти, заснованого на формування необхідних життєвих компетентностей.

Компетентнісний підхід визначає спрямованість освітнього процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані компетентності здобувачів освіти, як ключові, предметні та життєва.

Життєва компетентність, як здатність дитини з порушеннями інтелектуального розвитку у процесі інтегрування у соціальне оточення цілісно реалізовувати на практиці знання, досвід і цінності, набуті у процесі корекційного навчання, набуває інтегративного значення в реалізації оновленого змісту освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Метою освітніх програм є особистісне становлення учнів/вихованців, розвиток їхніх пізнавальних здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, пізнавальної активності, що забезпечують їхню готовність до життя в демократичному суспільстві, продовження навчання відповідно до своїх індивідуальних можливостей, здібностей та нахилів.

 Освітні програми закладу забезпечують формування таких ключових компетентностей:

володіння державною мовою;

можливість спілкуватися рідною;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук;

соціально-трудова;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські та соціальні компетентності;

культурна компетентність;

основи фінансової грамотності.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: спілкуватися, взаємодіяти та співпрацювати з дорослим та однолітками, сприймати інструкції та навчальні завдання, керувати емоціями, регулювати власну поведінку. 

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти інваріантна складова освітніх  програм передбачає реалізацію освітніх галузей   через предмети.