Skip to main content

Структура та органи управління

Безпосереднє керівництво діяльністю Вінницьким НРЦ «Гніздечко» здійснює директор.

Директор Вінницького НРЦ «Гніздечко»:

– забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені Вінницького НРЦ «Гніздечко»;

– розпоряджається коштами відповідно до чинного законодавства, та майном – згідно з рішеннями Органу управління майном;

– укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові до виконання;

– здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і

кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує та здійснює контроль за освітнім, корекційно-відновлювальний, реабілітаційним процесом,  за дотриманням вимог охорони дитинства і праці, відповідає за якість та ефективність роботи Вінницького НРЦ «Гніздечко»

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем

досягнень учнів/вихованців;

– відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм техніки безпеки;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– забезпечує права здобувачів освіти (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування здобувачів освіти (вихованців);

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки всіх працівників Вінницького НРЦ «Гніздечко»;

– відповідає за прийом дітей згідно з медичними показаннями і правильне

комплектування груп, класів;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання, виховання та реабілітації здобувачів освіти (вихованців);

– відповідає за створення необхідних санітарно-гігієнічних умов для вихованців, обладнання Вінницького НРЦ «Гніздечко» навчальною, медичною, корекційною апаратурою;

– затверджує режим дня, який забезпечує правильне поєднання навчання, праці і відпочинку, раціональне харчування здобувачів освіти (вихованців), а також необхідний охоронно-педагогічний режим;

– несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти (вихованцями), батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами (конференцією), Органом управління майном та Органом управління освітою облдержадміністрації;

– відповідає за збереження майна та його ефективне використання;

– щороку звітує про свою роботу на конференції.

– директор Вінницького НРЦ «Гніздечко» сприяє влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до різних форм сімейного виховання та виконує обов’язки опікуна (піклувальника) на час тимчасового утримання дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у Вінницькому НРЦ «Гніздечко».

Колегіальним постійно діючим органом управління Вінницьким НРЦ

«Гніздечко» є педагогічна рада, до складу якої входять педагогічні та медичні працівники, головою педагогічної ради є директор Вінницького НРЦ «Гніздечко».

Педагогічна рада:

– планує роботу Вінницького НРЦ «Гніздечко»;

– розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи Вінницького НРЦ «Гніздечко»;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– приймає рішення щодо переведення здобувачів (вихованців) до наступного класу або групи та їх випуску;

– приймає рішення про структуру навчального року та тривалість канікул за погодженням з органом управління освітою;

– схвалює освітню (освітні) програму (програми) Вінницького НРЦ «Гніздечко» та оцінює результативність її (їх) виконання;

– формує систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему і механізми забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в інноваційній діяльності, дослідницькій діяльності;

– розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти (вихованців) працівників Вінницького НРЦ «Гніздечко» та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов‘язків;

– вносить пропозиції щодо порядку морального та матеріального заохочення педагогічних, медичних, інших працівників та здобувачів освіти (вихованців);

– ухвалює рішення щодо відзначення морального та матеріального заохочення педагогічних, медичних та інших працівників та здобувачів освіти (вихованців);

– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Вінницького НРЦ «Гніздечко».

Органом громадського самоврядування Вінницького НРЦ «Гніздечко» є загальні збори колективу (конференція), що скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів кількості присутніх.

Загальні збори:

– затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку;

– приймають Колективний договір;

– здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством України.